NUMAI savitarnos sistemos naudojimosi taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Interneto svetainėje numai.lt yra įdiegta savitarnos sistema www.mano.numai.lt (toliau ― Savitarnos sistema), skirta NUMAI (toliau ― Bendrovė) klientams (toliau ― Naudotojas), kurie prisiregistravę ir prisijungę prie Savitarnos sistemos gali pateikti paraiškas, pasirašyti sutikimus, pateikti patvirtinimus dėl asmens duomenų tvarkymo, sudaryti sutartis, peržiūrėti sudarytas sutartis, atlikti mokėjimus, peržiūrėti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus, nurodytus Savitarnos sistemoje.
  2. Savitarnos sistemą valdo: UAB „Mano numai“, juridinio asmens kodas: 304488856, registruotos buveinės adresas: Aukštaičių g. 7, Vilnius.
  3. NUMAI savitarnos sistemos naudojimosi taisyklės (toliau ― Taisyklės) nustato jos naudojimosi tvarką, sąlygas, kurių privalo laikytis kiekvienas tinkamai prisiregistravęs Savitarnos sistemos Naudotojas.
  4. Šios Taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja tarp Naudotojo ir Bendrovės sudarytoms sutartims.
 2. Naudotojo paskyros registracijos tvarka ir naudojimosi sąlygos
  1. Klientas, norintis naudotis Savitarnos sistema, interneto svetainės numai.lt Savitarnos sistemos skiltyje privalo pateikti registracijos duomenis ir įdėmiai susipažinti su Taisyklėmis, Privatumo politika bei patvirtinti, kad jas perskaitė ir suprato.
  2. Tinkamai pateikus registracijos duomenis, nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama registracijos patvirtinimo nuoroda, kurią asmeniui paspaudus registracija Savitarnos sistemoje yra patvirtinama, o jo sukurta paskyra aktyvuojama. Aktyvuodamas registracijos nuorodą asmuo patvirtina, kad:
  3. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles ir Privatumo politiką, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Savitarnos sistema Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
  4. pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Naudotojui;
  5. pasikeitus Naudotojo registracijos metu nurodytiems duomenims, Naudotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Bendrovę, pakeisdamas (papildydamas) savo profilio duomenis Savitarnos sistemoje.
  6. Prisijungimui prie Savitarnos sistemos Naudotojas turi naudoti registracijos metu pateiktą elektroninio pašto adresą ir Naudotojo registracijos metu savarankiškai pasirinktą unikalų slaptažodį. Rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius ir nenaudojant lengvai nuspėjamų žodžių ar skaičių) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Bendrovė turi teisę saugumo ar kitais pagrindais nustatyti reikalavimus slaptažodžio sukūrimui kaip privalomus.
  7. Naudotojas turi teisę bet kada pasikeisti Savitarnos sistemos prisijungimo slaptažodį Savitarnos skiltyje „Nustatymai“.
  8. Naudotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis, atlikti kitus veiksmus, kurie galėtų pakenkti Savitarnos sistemos veikimui, Bendrovei, kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą.
  9. Naudotojas įsipareigoja naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais bei užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos sistemos duomenis (įskaitant slaptažodį) nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Savitarnos sistema ar kitais tikslais.
  10. Jei Naudotojas prarado prisijungimo prie Savitarnos sistemos duomenis ar įtaria, kad jo Savitarnos sistemos paskyra naudojasi tretieji asmenys, jis privalo nedelsiant informuoti Bendrovę elektroniniu paštu adresu [email protected].
  11. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Naudotojui.
  12. Naudotojo paskyra gali būti panaikinta, jei:
  13. Naudotojas pateikia prašymą Bendrovei panaikinti paskyrą;
  14. Naudotojas neturi galiojančių sutarčių ir nuo paskutinio Naudotojo prisijungimo praėjo daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių;
  15. Naudotojas pažeidė Taisykles ar taikytiną teisę, kaip nurodyta Taisyklių 6 punkte.
  16. Panaikinus Naudotojo paskyrą, duomenys, kuriuos Bendrovė privalo saugoti pagal taikytiną teisę, toliau bus tvarkomi Bendrovės vidinėse sistemose.
 3. Bendrovės teisės, pareigos ir atsakomybė
  1. Bendrovė turi teisę bet kada keisti, papildyti Savitarnos sistemos funkcionalumą.
  2. Naudotojui pažeidus Taisyklių 6 punkte nurodytas naudojimo Savitarnos sistema sąlygas, Bendrovė turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešus Naudotojui uždrausti naudotis Savitarnos sistema ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Bendrovei, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Naudotoją įgaliotoms valstybinėms institucijoms.
  3. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti tinkamas technines ir organizacines priemones bei dėti protingas pastangas, kad Savitarnos sistema veiktų sklandžiai. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Savitarnos sistemos veikimą gali įtakoti veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios (pvz., internetinio ryšio tiekimo sutrikimai, kibernetinės atakos ir pan.), Bendrovė neatsako už žalą ir pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.
  4. Savitarnos sistemos veikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Bendrovė laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prisijungimą prie Savitarnos sistemos dėl Savitarnos sistemos taisymo, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir apie tai informuos Naudotojus.
 4. Paraiškos pildymas ir pateikimas
  1. Naudotojas, siekiantis gauti paslaugą „Nuomokis ir pirk“, privalo užpildyti Savitarnos sistemoje paraišką (toliau ― Paraiška). Jei paslauga „Nuomokis ir pirk“ naudosis ir papildomas paslaugos dalyvis, Savitarnos sistemoje privaloma pateikti ir šio asmens duomenis.
  2. Naudotojas, užpildęs Paraišką bei susipažinęs su patvirtinimais, privalo pasirašyti Paraišką Savitarnos sistemoje.
  3. Bendrovė, įvertinusi Paraišką, pateiks Naudotojui pranešimą apie Paraiškos priėmimą arba atmetimą.
 5. Dokumentų pasirašymas
  1. Dokumentų (Paraiškos, sutarčių ir kt.) pasirašymas vykdomas Bendrovei pasitelkiant trečiųjų asmenų išduotas priemones (SMART-ID, mobilųjį parašą ar kt.). Dokumentas bus laikomas pasirašytu, kai abu dalyviai (Naudotojas ir papildomas paslaugos dalyvis (jei toks yra)) jį pasirašo. Vienu metu dokumentą gali pasirašinėti tik vienas asmuo.
 6. Atsiskaitymas už paslaugas
  1. Savitarnos sistemoje pateikiamos sąskaitos Naudotojui už Bendrovės teikiamas paslaugas. Mokėjimų vykdymui Bendrovė pasitelkia trečiuosius asmenis, kurie yra atsakingi už tinkamą mokėjimo inicijavimo paslaugos suteikimą.
  2. Naudotojas gali pasirinkti periodinius arba vienkartinius mokėjimus už Bendrovės teikiamas paslaugas. Naudotojui pasirinkus periodinius mokėjimus, kiekvieną mėnesį nuo Naudotojo kortelės bus nuskaičiuojami pinigai už paslaugas.
  3. Informacija apie išrašytas sąskaitas, atliktus mokėjimus yra pateikiama Savitarnos sistemoje.
 7. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Bendrovė, siekdama suteikti Naudotojui paslaugas, Savitarnos sistemoje tvarko Naudotojo pateiktus asmens duomenis, kad įsivertintų galimybes sudaryti su Naudotoju sutartį, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, taip pat siekiant atsakyti į Naudotojo pateiktus prašymus ar skundus, pranešimų siuntimo ir gavimo, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais (gavus Naudotojo sutikimą).
  2. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti numai.lt paskelbtoje Privatumo politikoje, kuri laikoma neatsiejama šių Taisyklių dalimi, o iškilus papildomų klausimų dėl Bendrovės tvarkomų asmens duomenų, galite rašyti el. p. [email protected].
 8. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga
  1. Visos autorių teisės į šią Savitarnos sistemą priklauso Bendrovei ir yra saugomos teisės aktų. Už šių teisių pažeidimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Be Bendrovės sutikimo draudžiama šiame Savitarnos sistemoje esančią informaciją arba bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
 9. Pranešimų pateikimas
  1. Bendrovė teikia Naudotojui pranešimus (pvz., priminimus dėl dokumentų pasirašymo, dėl paslaugos „Nuomokis ir pirk“ sąlygų pasikeitimo ir kt.) Savitarnos skiltyje „Pranešimai“. Apie naujo pranešimo pateikimą Naudotojas informuojamas pateiktu el. pašto adresu.
 10. Prašymų, skundų ir kitų užklausų pateikimas
  1. Naudotojas gali pateikti Bendrovei prašymą, skundą, užklausą dėl Savitarnos sistemos:
  2. Savitarnos sistemos paskyroje „Pranešimų“ skiltyje.
  3. Parašęs laišką el. paštu: [―];
  4. Paskambinęs telefonu Bendrovės priskirtam vadybininkui, kurio kontaktai pateikiami Naudotojo paskyroje.
 11. Baigiamosios nuostatos
  1. Taisyklių vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.
  4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Savitarnos sistemoje momento. Jei Naudotojas po Taisyklių pakeitimų ir toliau naudojasi Savitarnos sistema, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.