Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mes, UAB „Mano numai“ (juridinio asmens kodas 304488856, Aukštaičių g. 7, Vilnius) (toliau – Bendrovė, Mes), gerbdami Jūsų privatumą, pateikiame privatumo politiką, (toliau – Privatumo politika) kurioje paaiškinama, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūs lankotės interneto svetainėje numai.lt, (toliau ― Svetainė), savitarnos sistemoje (toliau ― Savitarnos sistema), naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse bei susijusiuose dokumentuose.

1.3. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

1.4. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau ― BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Jūs visada galite susisiekti su Bendrove, kaip duomenų valdytoju el. paštu [email protected] ar telefonu +370 666 11277, jei Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

2. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

2.1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

2.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

2.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

2.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

2.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

2.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

2.7. Bendrovė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

3. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

3.1.1. Kai Jūs juos pateikiate Mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, Savitarnos sistema, ar pateikdami savo duomenis Mums kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, registruodami savo paskyrą, užpildydami ir atsiųsdami mums užklausą ar paraišką, susisiekdami su mumis telefonu, raštu ar el. paštu;

3.1.2. Kai Jūs naudojatės Mūsų Svetaine.Kai Jūs lankotės Svetainėje, ji gali saugoti arba nuskaityti Jūsų naršyklės informaciją – dažniausiai tai daroma slapukų (angl. cookies) pavidalu. Ši informacija gali būti apie Jūsų naršyklės nustatymus ar naudojamą įrenginį ir, dažniausiai, naudojama tam, kad Svetainė veiktų taip, kaip tikitės.

3.1.3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka. Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš pačių duomenų subjektų, reikalaujame, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje) Jūs būtumėte tinkamai informuoti. Be to, tokiais atvejais, kai mums teikia ne savo, o kito duomenų subjekto asmens duomenis, reikalaujame, jog duomenų subjektas būtų supažindintas su šia Privatumo politika.

3.2. Mūsų paslaugos nėra skirtos jaunesniems negu 18 metų asmenims, todėl jie neturėtų mums teikti jokių asmens duomenų per mūsų Svetainę.

4. KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mūsų paslaugos skirtos fiziniams bei juridiniams asmenims, todėl dažniausiai tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei esate juridinio asmens (mūsų potencialaus ar esamo kliento) vadovas, atstovas ir (arba) kontaktinis asmuo. Taip pat galime tvarkyti klientų prievoles užtikrinančių asmenų, kitų su paslaugų teikimu susijusių asmenų, duomenis.

4.2. Kokius tiksliai apimties asmens duomenis ir kaip juos tvarkome – priklauso nuo konkrečių Jus ir Mus siejančių santykių. Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini nustatytiems tikslams pasiekti. Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis nurodytais teisiniais pagrindais:

4.2.1. Asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis, reikalingus identifikuoti asmenį, susisiekti su Jumis: pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pan. (teisinė prievolė, sutarties vykdymas);

4.2.2. Asmens duomenis, reikalingus pateiktos paraiškos įvertinimui, finansinės rizikos valdymui, sutarties sudarymui bei vykdymui, įsiskolinimo valdymui: pvz. duomenis, pateiktus paraiškoje, duomenis gautus iš trečiųjų asmenų, duomenis apie įvykdytus mokėjimus (duomenų subjekto prašymas, sutarties vykdymas, teisėtas interesas, duomenų subjekto sutikimas gauti jo duomenis iš trečiųjų asmenų);

4.2.3. Asmens duomenis, reikalingus įgyvendinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus ir užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms (jei pareiga taikoma pagal įstatymą): pvz. pajamų šaltinius, turtą, dalyvavimą ar sąsajas su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, naudos gavėjus ir kitus duomenis, kurie būtini šiam tikslui pasiekti (teisinė prievolė);

4.2.4. Asmens duomenis, reikalingus atrinkti naujus darbuotojus asmenų įvertinimo, įdarbinimo tikslais: , CV, motyvaciniame laiške Jūsų pateiktus duomenis (Jūsų prašymas prieš sudarant sutartį, Jūsų sutikimas).

4.2.5. Asmens duomenis, reikalingus Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugai, užtikrinimui ir gynimui, įrodymų surinkimui (teisėti interesai);

4.2.6. Asmens duomenis, susijusius su nuomojamu objektu nuosavybės teisės apsaugos tikslais: pvz., duomenis apie būsto, patalpų įrengimą (sutarties vykdymas, teisėtas interesas);

4.2.7. Asmens duomenis, tvarkomus siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sutikimo davimo, atšaukimo įrodymus, duomenis apie asmenį dominančias paslaugas (neprieštaravimas, sutikimas);

4.2.8. Asmens duomenis, reikalingus užtikrinti tinkamą Savitarnos sistemos veikimą, naudotojų identifikavimą, tinkamą paslaugų teikimą: pvz., registracijos, prisijungimo duomenis, veiksmų, atliktų Savitarnos sistemoje duomenis (sutarties vykdymas, teisėtas interesas);

4.2.9. Asmens duomenis, reikalingus statistinei analizei atlikti, įvertinti Jūsų poreikius, lūkesčius, pasitenkinimą paslaugų kokybe ir Bendrovės paslaugų tobulinimui: duomenis apie Jums teikiamų paslaugų apimtį, naudojimosi dažnumą, poreikius ir pan. (teisėtas interesas);

4.2.10. Asmens duomenis, surinktus Jums lankantis Svetainėje numai.lt, siekiant užtikrinti patogiausią naršymą, geriausiai Jums tinkančių pasiūlymų pateikimą. Plačiau apie tai  Slapukų politikoje (teisėtas interesas, sutikimas);

4.3. Kitais tikslais, kurie neprieštarauja teisės aktams ir šiai Privatumo politikai.

4.4. Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais Mes neprašome jokiais atvejais pateikti Mums ar atskleisti ir Mes netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinę orientaciją. Jokiais atvejais ir jokiomis formomis nepateikite Mums šių ir kitų perteklinių duomenų.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

5.1. Mūsų tikslas – siųsti Jums naudingą, aktualią su Mūsų paslaugomis susijusią informaciją bei pasiūlymus. Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) rinkodaros tikslais naudojame tik gavę Jūsų sutikimą.

5.2. Duotą sutikimą galėsite nemokamai atšaukti bet kuriuo metu pasinaudodami atsisakymo nuoroda bet kuriame naujienlaiškyje arba pranešdami raštu Bendrovei UAB „Mano numai“: el. paštu [email protected], Savitarnos svetainėje, adresu Aukštaičių g. 7, Vilnius, atsiunčiant prašymą. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos tvarkymui duomenų, gautų iki sutikimo atšaukimo.

6. GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

6.1. Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų laikantis visų saugumo reikalavimų. Bendrovė neperduos Jūsų pateiktų asmens duomenų į valstybes, nepriklausančias ES/EEE, aiškiai neinformavusi Jūsų apie šį duomenų perdavimą.

7. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir taikytinais teisės aktais.

7.2. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, gali teikti Jūsų asmens duomenis kitiems subjektams tiek, kiek reikia Bendrovės tikslams pasiekti, įvykdyti sutartinius ar įstatyminius įsipareigojimus ar turint teisėtą interesą: skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, įgaliotiems partneriams, asmenims, užtikrinantiems tinkamą Jūsų įsipareigojimų Bendrovei įvykdymą, tokiems kaip laiduotojai, garantai, įkaitų davėjai, įmonių grupei priklausančioms įmonėms.

7.3. Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y., finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, daugiau informacijos apie Kredito biuro vykdomą asmens duomenų tvarkymą: manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394149).

7.4. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kuriuos pasitelkia Bendrovė, kad galėtų vykdyti veiklą: programinės įrangos tiekimo ir palaikymo, IT paslaugų teikėjams, naudojamų sistemų valdytojams, reklamos, rinkodaros, analizės paslaugas ir kitas būtinas Bendrovės veikimui paslaugas teikiančioms įmonėms. Duomenų tvarkytojų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais. Parduodant visą ar dalį verslo, Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis pirkėjui. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, registrams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei to reikalaujama pagal taikytiną teisę.

8. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į tvarkymo tikslą, Bendrovės teisėtą interesą ir teisės aktų reikalavimus.

8.2. Sutarties sudarytos su Jumis vykdymo tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po jos pasibaigimo;

8.3. Sutikimo pagrindu gauti asmens duomenys tvarkomi iki sutikimo atšaukimo;

8.4. Jei Bendrovė gina savo teisėtus interesus institucijose ar teismuose, Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol vyksta procesas;

8.5. Prašymų ir pretenzijų nagrinėjimo metu surinkti asmens duomenys tvarkomi jų nagrinėjimo laikotarpiu ir 3 metus nuo prašymo ar pretenzijos išnagrinėjimo;

8.6. Prisijungimo prie Savitarnos sistemos asmeninės paskyros duomenys tvarkomi tol, kol paskyra yra aktyvi. Jei prie paskyros neprisijungėte ilgiau nei 1 metus, paskyra yra ištrinama.

8.7. Jei pateikiate savo asmens duomenis, kaip kandidatas į darbuotojus, Bendrovė saugos Jūsų asmens duomenis atrankos laikotarpiu. Jei Jūsų neatrenkame, bet Jūs pageidaujate gauti darbo pasiūlymus ateityje, saugosime Jūsų asmens duomenis 1 metus nuo sutikimo davimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo. Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors Mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę, Savitarnos sistemą, todėl Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką.

9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir Mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

10. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

10.1.Bendrovės interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Bendrovė, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu (privatumo politikomis) kreipkitės į juos.

11. KOKIOS YRA JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS?

11.1. Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

11.1.1. gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

11.1.2. prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

11.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus;

11.1.4. atšaukti sutikimą, pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

11.1.5. reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

11.1.6. reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;

11.1.7. apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų; Bendrovei nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;

11.1.8. pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis. Bendrovė rekomenduoja iškilus neaiškumams ar konkrečiai problemai susisiekti paštu [email protected] ar telefonu: +370 666 11277 ir pamėginti rasti tinkamą problemos sprendimą.

12. KAIP MES NAGRINĖSIME JŪSŲ PRAŠYMUS DĖL ASMENS DUOMENŲ?

12.1. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, Mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.2. Gavę Jūsų prašymą, Mes išnagrinėsime jį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.

12.3. Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

13. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

13.1. Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai saugomi Jūsų naršyklėje arba Jūsų įrenginyje. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

13.2. Informaciją apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite čia.

13.3. Slapukais gaunamą informaciją Mes naudojame:

13.3.1. kad užtikrintume Svetainės, funkcionalumą;

13.3.2. kad galėtume Svetainę, tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

13.3.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

13.3.4. tiksliniam marketingo sprendinių orientavimui.

13.4. Sutikimą naudoti slapukus mūsų Svetainėje Jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“. Neišreiškus sutikimo, slapukai Svetainėje nebus renkami, išskyrus būtinuosius (techninius) slapukus, kurie būtini Svetainės veikimui.

13.5. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

13.6. Kai kuriais atvejais, ypač techninių, funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

14. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

14.1. Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir norėdami naudotis Mūsų Svetaine, Savitarnos sistema arba teikiamomis paslaugomis, Jūs turėsite su ja susipažinti.

15. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

15.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

15.1.1. siunčiant paštu – UAB „Mano numai“, kurios buveinė yra Aukštaičių g. 7, Vilnius;

15.1.2. siunčiant elektroniniu paštu –  [email protected];

15.1.3. kontaktinis telefono numeris – +370 666 11277.

Svetainės privatumo politikos atnaujinimo data 2021 m. spalio 18 d.