Preliminariosios Pirkimo-Pardavimo Sutarties Bendrosios Sąlygos

1. Sutarties dalykas

1.1 Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, Šalys įsipareigoja ateityje sudaryti pagrindinę Turto pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Pirkimo Sutartis), kuria Pardavėjas parduos Pirkėjui, o Pirkėjas nupirks iš Pardavėjo Turtą kartu su visais jo priklausiniais.

2. Išankstinės Sąlygos Pirkimo Sutarties sudarymui

2.1. Šalys įsipareigoja sudaryti Pirkimo Sutartį bet kuriame Pardavėjo pasirinktame notarų biure ne vėliau kaip iki [__] [__] [__] d.imtinai (Užbaigimo Data), su sąlyga, kad Pirkimo Sutarties sudarymo dieną yra įvykdytos (egzistuoja) visos žemiau nurodytos išankstinės sąlygos (toliau – Išankstinės Sąlygos):

2.1.1. Pirkėjas yra gavęs visus leidimus, sutikimus, įgaliojimus ir/ar kitus dokumentus, kurie remiantis galiojančiais teisės aktais ir Šalių sudarytais susitarimais yra reikalingi Pirkimo Sutarties sudarymui ir jos įgyvendinimui;

2.1.2. Pirkėjas yra tinkamai pateikęs Pardavėjui rašytinį pranešimą apie pageidavimą įgyvendinti savo Pirmumo Teisę Nuomos Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;

2.1.3. Pirkėjas nėra padaręs esminio šios Sutarties ar Nuomos Sutarties pažeidimo;

2.1.4. Šalys yra suderinę Pirkimo Sutarties tekstą.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra atsisakyti bet kurios iš Išankstinių Sąlygų, apie tai raštu informuodamas Pirkėją, išskyrus tas Išankstinės Sąlygas, kurios yra privalomos Pirkimo Sutarties sudarymui pagal teisės aktus.

2.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudaryti Pirkimo Sutartį, jei iki Užbaigimo Datos nėra tinkamai įvykdytos visos Išankstinės Sąlygos, kurių Pardavėjas nėra atsisakęs pagal 2.2. punktą.

3. Esminės Pirkimo Sutarties sąlygos

 3.1. Turto kaina yra lygi [__] ([__]) EUR (toliau – Kaina). Šalys aiškiai susitaria, kad ši Kaina vienašališkai Pardavėjo bus padidinta, jeigu Pardavėjas patirs išlaidų, susijusių su Turto valdymu, eksploatavimu ir priežiūra, t.y. prie Kainos bus pridėtos išlaidos, kurias Pardavėjas patirs Turto įgijimui, jo vertinimui, Turto ar namo, kuriame yra Turtas, remontui ar remontui reikalingų išlaidų kompensavimui, kitokiam pagerinimui, jo eksploatavimui reikalingų daiktų ir/ar įrangos įgijimui ir kitos Pardavėjo patirtos išlaidos. Indeksuoto plano atveju turto kaina ir išlaidos bus padidinama 2,5 proc. kas vienerius metus arba proporcingai praėjusių dienų skaičiui.

3.2. Kaina turi būti sumokama Pardavėjui tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.2.1. Dalis Kainos, lygi [__] EUR (toliau – Avansas), turi būti sumokama Pardavėjui į Pardavėjo vardu atidarytą banko sąskaitą Nr. LTxxxxxxxxxxxxxx, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šios Sutarties sudarymo dienos;

3.2.2. Dalis Kainos turi būti sumokėta Nuomos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais kaip Nuomos Mokesčio Papildoma dalis. Šalys aiškiai susitaria, kad Pirkėjo sukaupta Nuomos Mokesčio Papildoma dalis kartu su Avansu, negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) Turto kainos;

3.2.3. Likusi Kainos dalis turi būti sumokama Pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus sutikime parduoti Turtą nurodytas sąlygas.

3.3. Turtas turi būti perduodamas bei nuosavybės teisė į Turtą turi pereiti Pirkėjui nuo Pirkimo Sutarties sudarymo ir notarinio patvirtinimo momento, nebent atsižvelgiant į atsiskaitymo būdą Šalys Pirkimo Sutartyje susitaria kitaip.

3.4. Į Pirkimo Sutartį privalomai turi būti perkelti šios Sutarties 4.3. punkte nurodyti Pirkėjo pareiškimai ir garantijos.

3.5. Pirkėjas yra informuotas ir su tuo besąlygiškai sutinka, kad Turto būklė, plotas, adresas, vertė, identifikaciniai numeriai, kiti Turto elementai Pirkimo Sutarties sudarymo dienai dėl Turto kasdienio naudojimo, remonto, valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų administracinių aktų, kitų aplinkybių gali būti pasikeitę ir tai nebus pateisinama priežastimi atsisakyti sudaryti Pirkimo Sutartį.

3.6. Pirkimo Sutarties sudarymo ir notarinio patvirtinimo mokestis turi būti sumokamas Pirkėjo.

4. Pareiškimai ir garantijos

4.1. Šalys pareiškia ir garantuoja jog jos turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; Šalis gavo visus kompetentingų institucijų, savo organų ir/ar kitų asmenų (priklausomai nuo atvejo) sutikimus ir/ar kitus dokumentus, taip pat atliko visus kitus atitinkamus veiksmus, kurie remiantis galiojančiais teisės aktais ir/ar Šalies vidaus dokumentais yra reikalingi šios Sutarties sudarymui ir jos įgyvendinimui; nei šios Sutarties sudarymas, nei šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas bei teisių įgyvendinimas neprieštarauja ir nepažeidžia: (i) jokių Šalies įstatų ar kitų vidaus dokumentų nuostatų, taip pat jokių Šalies organų priimtų sprendimų, įsakymų ar nurodymų (jei taikoma); (ii) jokio Šaliai privalomo ar jai taikytino teismo ar kitos valstybės ar savivaldybės institucijos priimto sprendimo, nutarimo, įsakymo, nurodymo ar kitokio dokumento; (iii) jokios sutarties, kitokio sandorio ar pasižadėjimo, kurio šalimi ji yra; taip pat (iv) jokių Šaliai taikytinų įstatymų ar kitų galiojančių teisės aktų nuostatų; nėra jokių gresiančių teismų ar kitų kompetentingų institucijų sprendimų, įsakymų, nutarimų ar nutarčių, trukdančių sudaryti ir/ar tinkamai įgyvendinti šią Sutartį; visos iki šios Sutarties sudarymo dienos tarp Šalių vykusios derybos buvo sąžiningos; abi Šalys sutinka su visomis Sutarties sąlygomis ir patvirtina, kad Šalių tarpusavio santykiuose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis nei viena Sutarties sąlyga negali būti ir nebus traktuojama kaip netikėta (siurprizinė).

4.2. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad: Turtas Pirkimo Sutarties sudarymo dieną priklausys Pardavėjui nuosavybės teise; Teisė disponuoti Turtu nebus atimta ir/ar apribota, išskyrus galimą hipoteką ir su Pirkėju sudarytą Nuomos sutartį; Pirkimo Sutarties sudarymo metu nebus jokių Sutartyje neaptartų/ nenurodytų trečiųjų asmenų teisių, reikalavimų ir/ar pretenzijų Turto atžvilgiu; nebus jokių neaptartų/ nenurodytų sutarčių, sutartinių ar kitokių Pardavėjo prievolių, susijusių su Turtu, kurios iki Pagrindinės Sutarties sudarymo nebūtų pilnai įvykdytos ar pasibaigusios.

4.3. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja Pardavėjui, kad: Pirkėjas apžiūrėjo Turtą iki jo įsigijimo Pardavėjo vardu dienos bei atliko Pirkėjo pasirinktos apimties ir rūšies Turto patikrinimą; Turtas iki Pardavimo Sutarties pasirašymo dienos bus valdomas paties Pirkėjo nuomos pagrindais; Turtas pilna apimtimi atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus bei jo ketinamą mokėti Kainą; Atsižvelgiant į tai, kad Turto nuosavybė Pardavėjo vardu yra įgyta Pirkėjo prašymu, t. y. Pirkėjui pačiam išsirinkus Turtą, Pirkėjas besąlygiškai pareiškia, kad sutinka, jog Turtas būtų parduodamas tokios būklės, kokios jis yra (bus) Pirkimo Sutarties sudarymo dieną; Pirkėjas įsipareigoja nereikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Turto būklės ir/ar defektų.

4.4. Šalys patvirtina savo supratimą ir susitarimą, kad Pardavėjas nesuteiks Pirkėjui jokių patvirtinimų ir garantijų dėl Turto būklės/kokybės ir jo galimumo naudoti pagal paskirtį ir/ar Pirkėjo pageidavimą.

4.5. Šalys patvirtina savo supratimą, kad iki šios Sutarties sudarymo Pirkėjas atliko Pirkėjo pasirinktos apimties ir formos Turto patikrinimą ir neturi bei ateityje neturės Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Turto, jo faktinės ar teisinės būklės.

5. Atsakomybė

5.1.Jeigu, esant įvykdytoms visoms Išankstinėms Sąlygoms Pardavėjas vengia ar atsisako sudaryti Pirkimo Sutartį arba Pirkimo Sutartis nėra sudaroma iki Užbaigimo Datos dėl Pardavėjo kaltės, laikoma, kad Pardavėjas padarė esminį šios Sutarties pažeidimą. Pastaruoju atveju Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, informuodamas Pardavėją raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokio pažeidimo atveju Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Pirkėjui visą šio sumokėtą Avansą (be jokių išskaitymų) bei Pirkėjo faktiškai sumokėtą Nuomos Mokesčio Papildomą dalį. Pardavėjas neprivalo sumokėti ir/ar grąžinti Pirkėjui jokių kitų sumų, gautų pagal Nuomos Sutartį ir/ar mokėti jokių kitų kompensacijų dėl Sutarties nutraukimo, tačiau tai nešalina Pardavėjo pareigos teisės aktuose nustatyta tvarka atlyginti Pirkėjo patirtus ir įrodytus nuostolius.

5.2. Jeigu, esant įvykdytoms visoms Išankstinėms Sąlygoms, Pirkėjas vengia ar nepagrįstai atsisako sudaryti Pirkimo Sutartį arba Pirkimo Sutartis nėra sudaroma iki Užbaigimo Datos dėl Pirkėjo kaltės, laikoma, kad Pirkėjas padarė esminį šios Sutarties pažeidimą. Pastaruoju atveju Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, informuodamas Pirkėją raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokio pažeidimo atveju Avansas ir visos kitos Pirkėjo sumokėtos sumos lieka Pardavėjui ir Šalių susitarimu yra laikomas minimaliais, teisingais, sąžiningais, protingais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Pardavėjo nuostoliais dėl esminio šios Sutarties pažeidimo.

6. Nutraukimas

6.1.Ši Sutartis automatiškai nutrūksta, jei yra nutraukiama ir/arba nutrūksta Nuomos Sutartis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja iki Pirkimo Sutarties sudarymo, o jeigu Pirkimo Sutartis nėra sudaroma – iki Užbaigimo Datos.

7.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem originaliais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.