Nuomos sutarties bendroji dalis

ŠI SUTARTIES REDAKCIJA NEBEGALIOJA NUO 2022-05-24. Galiojančią sutarties versiją rasite čia.

1. Sąvokos ir aiškinimai

1.1. Šioje Sutartyje (įskaitant jos Specialiąją Dalį) didžiosiomis raidėmis vartojami žodžiai ir posakiai turi žemiau nurodytas reikšmes, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip:

Bendroji Dalis reiškia šią Sutarties bendrąją dalį, kurioje įtvirtinamos bendrosios Sutarties sąlygos ir kuri yra Sutarties sudėtinė dalis.

Bendrojo Naudojimo Objektai reiškia Pastato bendrojo naudojimo objektus, t.y.

(i) Pastato bendrąsias konstrukcijas, įskaitant pamatus, laikančiąsias sienas, kolonas, perdangas, stogą, Pastato fasadą, įėjimo duris, laiptus ir kt.,

(ii) Pastato bendrąją inžinerinę įrangą, įskaitant inžinerines sistemas ir tinklus, ventiliacijos kameras, vamzdynus ir angas, liftus, šildymo radiatorius, elektros skydines, šilumos mazgus, karšto vandens ruošimo įrenginius, katilines ir kt., kurie yra skirti (naudojami) Pastato tinkamam funkcionavimui ir/ar Pastate esančių patalpų savininkų, kitų naudotojų ir/ar lankytojų bendroms reikmėms (bendram naudojimui).

Bendrojo Naudojimo Patalpos reiškia Pastato patalpas, plotus ir erdves, kurios yra skirtos Pastate esančių patalpų savininkų, kitų naudotojų ir/ar lankytojų bendroms reikmėms (bendram naudojimui), įskaitant įėjimus į Pastatą ir išėjimus iš jo, Pastato laiptines, koridorius, liftų prieigas, rūkymui skirtus plotus, šiukšlių surinkimo vietas ir pan.

Daiktai reiškia Patalpose esančius Nuomotojui nuosavybės teise priklausančius daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant baldais, namų apyvokos daiktais ir įranga, meno dirbiniais (paveikslais, interjero elementais) ir kitomis dekoracijomis bei kasdieninio naudojimo daiktais, kurie bus perduodami Nuomininkui kartu su Patalpomis.

Depozitas reiškia Specialiosios Dalies 5.2 punkte nurodytą pinigų sumą, kurią Bendrojoje Dalyje nustatyta tvarka Nuomininkas privalo sumokėti (deponuoti) Nuomotojui Nuomininko įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamam įvykdymui užtikrinti.

Grąžinimo Aktas reiškia dokumentą, pažymintį Nuomininko Patalpų perdavimą (grąžinimą) Nuomotojui pasibaigus Sutarčiai, jeigu Nuomininkas neįgyvendina savo Pirmumo Teisės arba ją nutraukus.

Komunalinės Paslaugos reiškia Bendrosios Dalies 7.5 punkte apibūdintas paslaugas.

Komunaliniai Mokesčiai reiškia Nuomininko Nuomotojui arba komunalines paslaugas teikiantiems subjektams mokėtinus mokesčius už Komunalines Paslaugas.

Leistinas Naudojimas reiškia Specialiosios Dalies 3.2.6 punkte nurodytą veiklą (paskirtį), kuriai Nuomininkui leidžiama naudoti Patalpas.

Nuomininkas reiškia Patalpų nuomininką, kaip jis apibūdintas Specialiosios Dalies 2.2 punkte, ir teisėtus Nuomininko teisių ir pareigų perėmėjus pagal Sutartį.

Nuomos Mokestis reiškia Specialiosios Dalies 5.1 punkte nurodyto dydžio nuomos mokestį už visą Patalpų Plotą per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį.

Nuomos Terminas reiškia Specialiosios Dalies 4.2 punkte nurodytą terminą, kuris prasideda Pradžios Dieną.

Nuomotojas reiškia Patalpų nuomotoją, kaip jis apibūdintas Specialiosios Dalies 2.1 punkte, ir teisėtus Nuomotojo teisių ir pareigų perėmėjus pagal Sutartį tam tikru metu.

Pabaigos Diena reiškia, priklausomai nuo atvejo, arba paskutinę Nuomos Termino dieną, arba Sutarties nutraukimo dieną, arba dieną, kurią Sutartis netenka galios (pasibaigia) kitu atitinkamu teisėtu pagrindu.

Parkavimo Vietos reiškia Specialiosios Dalies 3.3.1 punkte nurodytą konkretų parkavimo vietų skaičių.

Pastatas reiškia Specialiosios Dalies 3.1 punkte apibūdintą pastatą, kuriame yra Patalpos.

Patalpos reiškia Specialiosios Dalies 3 punkte apibūdintas Patalpas, įskaitant:

(i) grindų dangą, lyginamąjį grindų sluoksnį, tinką bei kitokią grindų, sienų, ir lubų apdailą;

(ii) visas Patalpų viduje esančias sienas, įskaitant pertvaras ir laikančias konstrukcijas;

(iii) visas Patalpų vidaus ir išorės duris bei langus, taip pat jų rėmus, stiklą ir kitas detales ir dalis;

(iv) visas Patalpose esančias ir išimtinai jas aptarnaujančias inžinerines sistemas, įskaitant jų priedus ir prie jų prijungtus pagalbinius prietaisus, taip pat visus tokių sistemų gaubtus ir kitokią išorinę dangą;

(v) visą Patalpose esančią ar jų dalį sudarančią viduje Nuomotojo įrangą ir įrengimus;

(vi) visus kitus Patalpų pagerinimus ir pakeitimus, kurie negali būti atskiriami be žalos Patalpoms ir nebloginant jų būklės.

Patalpų Plotas reiškia Specialiosios Dalies 3.2.4 punkte nurodytą Patalpų plotą.

Perdavimo Aktas reiškia dokumentą, pažymintį Patalpų perdavimą Nuomininkui Leidžiamam Naudojimui, kuris, Šalims jį tinkamai pasirašius, tampa neatskiriama Sutarties dalis. Perdavimo Aktas turi būti sudaromas pagal Nuomotojo pateikiamą formą.

Perdavimo Terminas reiškia Specialiosios Dalies 4.1 punkte nurodytą terminą.

Pirmumo Teisė reiškia Nuomininko pirmumo teisę įsigyti Patalpas nuosavybės teise Bendrosios Dalies 6 punkte numatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pradžios Diena reiškia Patalpų perdavimo Nuomininkui pagal Šalių pasirašytą Perdavimo Aktą dieną, nuo kurios prasideda nuomos teisiniai santykiai, pradedamas skaičiuoti Nuomos Terminas ir pradedamas mokėti Nuomos Mokestis.

Preliminarioji Sutartis reiškia šios Sutarties sudarymo dieną tarp Nuomotojo ir Nuomininko sudarytą preliminariąją Patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, kuri kartu su šia Sutartimi sudaro vieną Patalpų nuomos sandorį ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

Specialioji Dalis reiškia šios Sutarties specialiąją dalį, kurioje įtvirtinamos specialiosios Sutarties sąlygos ir kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis reiškia šią tarp Šalių sudarytą sutartį dėl Patalpų nuomos, kurią sudaro Specialioji Dalis ir Bendroji Dalis, kartu su visais Sutarties priedais, taip pat vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Šalis (Šalys) reiškia Nuomotoją arba (ir) Nuomininką.

Teisiniai Reikalavimai reiškia reikalavimus, numatytus bet kokiame įstatyme, nutarime, reglamente, taisyklėse, teismo ar arbitražo sprendime arba bet kuriame kitame teisės akte, priimtame atitinkamos Lietuvos ar Europos Sąjungos institucijos tiek prieš, tiek po Sutarties sudarymo.

2. Sutarties dalykas

2.1. Nuomotojas Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais įsipareigoja išnuomoti Nuomininkui (t. y. suteikti laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį), o Nuomininkas įsipareigoja išsinuomoti iš Nuomotojo (t. y. priimti laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį) Patalpas.

2.2. Patalpos išnuomojamos tokios būklės, kokios jos yra (bus) Perdavimo Akto sudarymo dieną.

2.3. Nuomininkas pareiškia, kad jis yra tinkamai informuotas, kad Sutarties sudarymo dieną arba bet kada iki Sutarties sudarymo Nuomininko įvertinta Patalpų būklė (įrengimo lygis ir pan.) gali skirtis nuo Patalpų būklės Perdavimo Akto sudarymo dieną dėl to, kad ankstesnis Patalpų savininkas ar naudotojas, atlaisvindamas Patalpas, gali pasiimti visus jo atliktus Patalpų pakeitimus ir pagerinimus ar dėl bet kokių kitų priežasčių.

2.4. Tuo atveju, jeigu Specialiosios Dalies 3.3.1 punkte yra nurodytas konkretus Parkavimo Vietų skaičius, Nuomininkas nuo Pradžios Dienos taip pat turi teisę Sutartyje nustatytomis sąlygomis naudotis Parkavimo Vietomis.

3. Patalpų naudojimo sąlygos

3.1. Patalpos išnuomojamos ir Nuomininkas įsipareigoja naudoti Patalpas išimtinai Leistiną Naudojimą atitinkančiai veiklai. Nuomininkas, norėdamas naudoti Patalpas (ar jų dalį) kitam tikslui nei Leistinas Naudojimas, privalo iš anksto gauti Nuomotojo raštišką sutikimą.

3.2. Šios Sutarties pagrindu Nuomininkas turi teisę Patalpų adresu deklaruoti savo ar savo šeimos narių gyvenamąją vietą be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo. Sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus ir Nuomininkui Patalpų neįgijus, jis privalo per 3 (tris) darbo dienas savo ir savo šeimos narių gyvenamosios vietos deklaravimą išregistruoti. Neįvykdžius šios pareigos, Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui 30 Eur (trisdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną deklaruotos gyvenamosios vietos neišregistravimo dieną.

3.3. Nuomotojas užtikrina, kad Nuomininkui bus leista be jokių kliūčių ar trukdymo iš Nuomotojo pusės naudotis Patalpomis visą Nuomos terminą, naktį ir dieną (24 (dvidešimt keturias) valandas per parą), 7 (septynias) dienas per savaitę, išskyrus galimus laikinus apribojimus, susijusius su patekimu į Patalpas ar Pastatą dėl jame esančių inžinerinių sistemų ir įrenginių avarijų, draudimų nustatytų valstybės ar savivaldybių institucijų ar kitų veiksnių, kurių nekontroliuoja Nuomotojas.

3.4. Nuomininkas įsipareigoja:

3.4.1. rūpestingai naudotis Patalpomis ir Daiktais. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad šių reikalavimų tinkamai laikytųsi visi jo svečiai ar kiti asmenys, kurie yra Patalpose. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti Nuomotojui visą Patalpoms ir Daiktams padarytą žalą dėl šioje Sutartyje numatytų prievolių nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo.

3.4.2. savo sąskaita atlikti Patalpų, jose esančių inžinerinių sistemų, įrangos ir kitos instaliacijos kasdieninę priežiūrą, įskaitant būtiną einamąjį ir kapitalinį remontą taip, kad Patalpos būtų išlaikytos geroje būklėje, įskaitant sugadintų (apgadintų) ar sulaužytų (sunaikintų) Patalpų elementų (durų ir langų ar jų detalių, elektros lempučių, grindų, sienų bei lubų dangos bei apdailos ir pan.) pakeitimą ir/ar atnaujinimą;

3.4.3. išlaikyti Patalpas švarias ir tvarkingas, užtikrinti, kad jose nebūtų šiukšlinama ar teršiama;

3.4.4. tinkamai ir rūpestingai naudotis Patalpomis ir Bendrojo Naudojimo Objektais, Bendro Naudojimo Patalpomis, dėti visas protingas pastangas, kad nebūtų pažeisti Nuomotojo ir kitų Pastate esančių patalpų savininkų bei kitų naudotojų interesai;

3.4.5. tuo atveju, jeigu Pastate veikia daugiabučių namų savininkų bendrija, atstovauti Nuomotojo, kaip Patalpų savininko, interesus bendrijos susirinkimuose šios Sutarties pagrindu ir jokie papildomi dokumentai šios pareigos patvirtinimui Nuomininkui nėra išduodami.

3.5. Nuomininkas įsipareigoja savo sąskaita likviduoti Patalpose, Pastate ar jų inžinerinėse sistemose įvykusias avarijas ar gedimus, inžinerinių sistemų funkcionavimo sutrikimus, taip pat tokių avarijų, gedimų ar sutrikimų pasekmes (įskaitant, bet neapsiribojant tretiesiems asmenims padarytą žalą) bei atstatyti Patalpų, Pastato ir (ar) jų inžinerinių sistemų ar kitos juose esančios įrangos ar įrengimų būklės pablogėjimą, jeigu tai įvyko dėl Nuomininko, jo šeimos narių, lankytojų ar pan. asmenų veiksmų ar neveikimo, įskaitant tuos atvejus, jeigu tokios avarijos, gedimai ar sutrikimai įvyko dėl to, kad Nuomininkas laiku neatliko ar netinkamai atliko Patalpų einamojo ar kapitalinio remonto darbus.

3.6. Nuomininkas pilnai atsako už padarytų nuostolių atlyginimą. Jeigu Nuomininko padarytus nuostolius Nuomotojui ir/ar tretiesiems asmenims atlygina draudikas, jis įgyja regreso teisę į Nuomininką. 

3.7. Nuomininkas privalo nedelsdamas žodžiu (ir iš karto kai tampa praktiškai įmanoma – raštu) informuoti Nuomotoją ir esant reikalui – atitinkamas avarines ir (ar) pagalbos tarnybas apie Patalpose, Pastate ar jo inžinerinėse sistemose įvykusią avariją ar gedimus, minėtų sistemų funkcionavimo sutrikimus ir jų pasekmes, taip pat apie Patalpų, Pastato ar jo inžinerinių sistemų pablogėjimą ar aplinkybes, kurios gali sukelti ar sukelia žalą Patalpoms ir imtis atitinkamų priemonių šioje dalyje nurodytoms avarijoms, gedimams, sutrikimams ir jų pasekmėms eliminuoti ar tolesnei žalai išvengti (prevencijai).

3.8. Nuomininkas privalo savo sąskaita užtikrinti Patalpų ir jose esančio turto apsaugą nuo Pradžios Dienos iki Patalpų grąžinimo Nuomotojui pagal Grąžinimo Aktą dienos. Nuomotojas nėra ir negali būti laikomas atsakingu už Patalpų ir/ar jose esančio Nuomininko ar trečiųjų asmenų turto apsaugą.

3.9. Nuomininkas įsipareigoja laikytis visų Pastato ir/ar Bendro Naudojimo Objektų ir/ar Bendro Naudojimo Patalpų naudojimo instrukcijų ir/ar bet kokių kitų dokumentų, nustatančių jų naudojimo sąlygas. Nuomininkas privalo laikytis ir jam yra privalomi visi savininkų bendrijos (jeigu tokia yra įsteigta) ir/ar administratoriaus priimti sprendimai, įskaitant sprendimus, numatančius finansinius įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar Nuomininkas dalyvavo priimant tokius sprendimus, ar ne.

3.10. Nuomininkas neturi teisės perleisti nuomos teisės ar subnuomoti Patalpų be išankstinio rašytinio Nuomotojo sutikimo. Šio Nuomininko įsipareigojimo pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Šalys susitaria, kad Nuomininkas, ketindamas perleisti Nuomininko ar Pirkėjo teises pagal tarp šalių sudarytą preliminariąją sutartį arba ketindamas Patalpas subnuomoti, prieš teikdamas atitinkamą prašymą Nuomotojui, turi sumokėti 3 proc. (trijų procentų) Patalpų kainos dydžio Sutarčių sąlygų keitimo mokestį, kurio sumokėjimas neįpareigoja Nuomotojo sutikti su Nuomininko prašymu ir Nuomininkui nėra grąžinamas, nepriklausomai nuo to, kokį sprendimą dėl Nuomininko prašymo priėmė Nuomotojas.  

3.11. Nuomininkas, prieš šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikdamas teisę naudotis Patalpomis savo šeimos nariams, privalo juos supažindinti su Sutarties sąlygomis. Visos Sutarties sąlygos, kurios galioja Nuomininkui, galioja ir jo šeimos nariams, išskyrus teisę Patalpas įsigyti. Nuomininkas ir jo šeimos nariai, pradėdami naudotis Patalpomis, patvirtina ir garantuoja, kad Sutartyje numatytos netesybos, Nuomotojo teisių užtikrinimo garantijos jiems yra priimtinos, nepažeidžia jų teisių ir/ar teisėtų interesų ir jie neturi bei ateityje neturės dėl to Nuomotojui jokių pretenzijų. 

3.12. Nuomotojas nėra atsakingas ir, jeigu Šalys aiškiai raštu nesusitars kitaip, visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus atsakingas už jokių Patalpų įrengimo, atnaujinimo, pakeitimo ir/ar pritaikymo Nuomininkui darbų atlikimą. Patalpos yra perduodamos Nuomininkui tokios, kokios yra Perdavimo Akto sudarymo dieną, jei Šalys nesusitaria kitaip.

3.13. Visus ir bet kokius Patalpų remonto, įrengimo, apdailos, pagerinimo, pakeitimo ar kitokio Patalpų pritaikymo Nuomininkui darbus Nuomininkas atlieka savo sąskaita bei rizika ir tik gavęs išankstinį rašytinį Nuomotojo sutikimą.

3.14. Jeigu Šalys susitaria, kad konkrečius Patalpų remonto, įrengimo ar kitus darbus atliks (finansuos) Nuomotojas, šiuos darbus turi atlikti tik Nuomotojo pasirinkti rangovai. Jeigu Šalys susitaria, kad šiuos darbus atliks (finansuos) Nuomininkas ir/ar jo pasirinkti rangovai, Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, padarytą žalą, kitas galimas neigiamas tokių darbų atlikimo pasekmes.

3.15. Nuomotojas jokiais atvejais, įskaitant Sutarties pasibaigimą, neprivalo atlyginti Nuomininkui ir pastarasis neturi teisės reikalauti Nuomotojo kompensuoti bet kokias Nuomininko išlaidas, patirtas atliekant bet kokio pobūdžio Patalpų remonto, įrengimo, apdailos, pagerinimo, pakeitimo ar Patalpų pritaikymo Nuomininkui darbus.

3.16. Pasibaigus Sutarčiai Nuomininkas turi teisę pasiimti tik tuos Nuomininko atliktus Patalpų pagerinimus ir/ar pakeitimus, įskaitant jų rezultatus, kurie gali būti atskirti be žalos Patalpoms ir nebloginant Patalpų būklės. Pagerinimais ir įranga, kurie gali būti atskiriami be žalos Patalpoms, laikomi tokie pagerinimai ir įranga, kuriuos atskyrus Patalpose nelieka jokių atskyrimo žymių arba jos yra minimalios, dėl kurių nesikeičia Patalpų estetinis vaizdas. Visi Patalpų pagerinimai, pakeitimai bei kiti Patalpose atliktų darbų rezultatai, kurie negali būti atskirti be žalos Patalpoms ir nebloginant Patalpų būklės, pasibaigus Sutarčiai lieka Patalpose (tampa Nuomotojo nuosavybe), ir Nuomotojas neprivalo atlyginti nei tokių pagerinimų, pakeitimų ar kitų darbų atlikimui turėtų išlaidų, nei pačių pagerinimų vertės.

3.17. Nuomininkas yra informuotas ir su tuo besąlygiškai sutinka, kad Nuomotojas su savo pasirinkta draudimo bendrove sudarys Patalpų ir jose esančių Daiktų draudimo sutartį. Sudarius Patalpų draudimo sutartį, Nuomininkui bus atsiųstas draudimo polisas ir draudimo taisyklės, kurių Nuomininkas įsipareigoja laikytis, o taip pat PVM sąskaita – faktūra už draudimo sutarties sudarymą, kurią Nuomininkas privalės apmokėti joje nustatytais terminais. 

4. Patalpų nuosavybė

4.1. Nuomotojas pareiškia ir Nuomininkas yra informuotas, kad Patalpos Sutarties pasirašymo metu nepriklauso Nuomotojui ir Nuomotojas po šios Sutarties pasirašymo ir Depozito bei avanso pagal Preliminariąją Sutartį sumokėjimo, Patalpas ketina nupirkti iš esamo savininko už Preliminarioje Sutartyje nurodytą Patalpų kainą. 

4.2. Šalys aiškiai susitaria, kad Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra atsisakyti įgyti Patalpas, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai atlikus Patalpų vertinimą paaiškėja, jog jų vertė yra mažesnė, negu pardavimo kaina, Nuomotojas mato bet kokias rizikas dėl galimo Sutarčių neįvykdymo, galimo Patalpų nuvertėjimo, nepavykus suderinti Patalpų įgijimo sąlygų su esamu savininku, kai atlikus nekilnojamojo turto dokumentų analizę sužinoma informacija, kuri buvo nuslėpta arba nebuvo žinoma iš anksto ar paaiškėja, kad Patalpos turi trūkumų ir pan. Šiuo atveju Sutartis netenka galios nuo Nuomotojo pranešimo apie atsisakymą įgyti Patalpas išsiuntimo Nuomininkui dienos. Sutarčiai netekus galios šiame punkte nurodytu pagrindu Nuomotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas grąžinti Nuomininkui šio sumokėtą Depozitą ir avansą pagal Preliminariąją Sutartį, išskaitant iš šių sumų išlaidas už turto vertinimą bei kitas Nuomotojo patirtas būtinas ir dokumentais pagrįstas išlaidas. Nuomininkas pasirašydamas šią Sutartį pareiškia ir patvirtina, kad šiame punkte numatyta tvarka pilnai atitinka Nuomininko interesus, nepažeidžia Nuomininko teisių ir/ar teisėtų interesų ir jis neturi bei ateityje neturės dėl to Nuomotojui jokių pretenzijų. 

4.3. Nuomininkas aiškiai patvirtina, kad pats Nuomininkas iki šios Sutarties sudarymo atliko Nuomininko pasirinktos apimties Patalpų patikrinimą ir paprašė Nuomotojo įsigyti Patalpas ir išnuomoti jas Nuomininkui, kaip pilna apimtimi atitinkančias Nuomininko poreikius. Nuomininkas supranta, kad Nuomotojas neatliko Patalpų patikrinimo ir negali būti laikomas atsakingu už bet kokius Patalpų defektus, kuriuos Nuomininkas turėjo ir/ar galėjo žinoti/pastebėti Patalpų patikrinimo metu, veikdamas apdairiai kaip asmuo, ateityje ketinantis pasinaudoti savo Pirmumo Teise (nepriklausomai nuo to, ar faktiškai pasinaudos Pirmumo Teise, ar ne).

4.4. Nuomininkas sutinka, kad Nuomotojas be atskiro raštiško Nuomininko sutikimo parduotų Patalpas ar kitaip perleistų nuosavybės teisę į Patalpas savo seserinėms, dukterinėms ar kitaip susijusioms įmonėms. Jei Nuomotojas Sutarties galiojimo laiku perleis Patalpas kitam savininkui, Nuomotojas kartu perleis ir visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Nuomininkui, įskaitant Nuomininko Pirmumo Teisę. Nuomininkas besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisako savo teisės nutraukti Sutartį tuo pagrindu, kad pasikeitė Patalpų savininkas.

4.5. Nuomotojas pareiškia ir garantuoja, kad Nuomotojui įgijus Nuosavybės teisę į Patalpas, Nuomotojo teisės Patalpų atžvilgiu nebus apribotos ir nebus sudarytos ribojančios sąlygos Nuomininkui naudotis Patalpomis Nuomos Terminu, išskyrus Patalpų įkeitimą ir kitus apribojimus, numatytus Specialioje Dalyje.

4.6. Nuomininkas yra informuotas ir su tuo besąlygiškai sutinka, kad Patalpos būtų įkeistos Nuomotojo pasirinktos finansų įstaigos naudai, siekiant užtikrinti Nuomotojo įsipareigojimų įvykdymą pagal jo sudarytas kredito sutartis. Šalys supranta, kad Nuomotojo kreditorius turės teisę pradėti išieškojimą iš įkeistų Patalpų, jeigu Nuomotojas nevykdys kreditoriui finansinių įsipareigojimų, net jei Nuomininkas savo įsipareigojimus Nuomotojui pagal Nuomos sutartį vykdys tinkamai.

5. Nuomos Terminas

5.1. Patalpos yra išnuomojamos ir Sutartis sudaroma Nuomos Terminui, kuris prasideda Pradžios Dieną.

5.2. Pasibaigus Nuomos Terminui ir/ar Nuomininkui nerealizavus Pirmumo Teisės, nei viena Šalis nėra laikoma įpareigota atnaujinti ir/ar turinti bet kokią teisę (įskaitant Pirmumo Teisę) reikalauti kitos Šalies atnaujinti šią Sutartį. Nuomotojas neprivalo nurodyti jokių jo atsisakymo atnaujinti Sutartį su Nuomininku priežasčių. Jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip, pasibaigus Nuomos Terminui, Nuomininkui nerealizavus Pirmumo Teisės arba Šalims (bet kuriai iš jų) nutraukus Sutartį, Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra išnuomoti Patalpas, suteikti kitą teisę naudotis Patalpomis ar jas perleisti bet kuriam trečiajam asmeniui.

5.3. Pasibaigus Nuomos Terminui, Nuomininkui nerealizavus Pirmumo Teisės arba Šalims (bet kuriai iš jų) nutraukus Sutartį, Nuomininkas netenka teisės naudoti Patalpų Leistinam Naudojimui ir/ar bet kuriai kitai veiklai ir privalo grąžinti Patalpas Nuomotojui Bendrosios Dalies 8 punkte nurodyta tvarka. 

5.4. Šalys aiškiai susitaria, kad Pasibaigus Nuomos Terminui, Nuomininkui nerealizavus Pirmumo Teisės arba Šalims (bet kuriai iš jų) nutraukus Sutartį ir Nuomininkui toliau naudojantis Patalpomis, Sutartis netampa neterminuota, o Patalpų naudojimasis leistinu ir teisėtu, nebent Šalys aiškiai raštu susitaria kitaip.

6. Nuomininko Pirmumo Teisė

6.1. Kartu su Sutartimi yra sudaroma Preliminarioji Sutartis. Šalys sutaria, kad abi šios sutartys yra tarpusavyje susijusios ir galutinė Patalpų pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaroma įvertinus abiejų sutarčių sąlygų vykdymą.

6.2. Tuo atveju, jei per visą Nuomos terminą Nuomininkas nepadarys esminių pažeidimų pagal šią Sutartį, Nuomininkas turės Pirmumo Teisę nupirkti Patalpas iš Nuomotojo už Preliminariojoje Sutartyje nurodytą Patalpų kainą.

6.3. Nuomininkas, su išimtimis, numatytomis Specialiojoje Dalyje, turi teisę pateikti Nuomotojui rašytinį pranešimą apie pageidavimą pasinaudoti Pirmumo Teise šia tvarka ir terminais:

6.3.1. jeigu Patalpos buvo įgytos neišskiriant ir jų neapmokestinant PVM, pranešimas apie pageidavimą pasinaudoti Pirmumo Teise gali būti pateiktas ne anksčiau kaip po 24 (dvidešimt keturių) mėnesių po statybos užbaigimo, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki Nuomos Termino pabaigos. 

6.3.2. jeigu Patalpų įgijimas buvo apmokestintas PVM ir Patalpų įrengimą finansuoja Nuomotojas, pranešimas apie pageidavimą pasinaudoti Pirmumo Teise gali būti pateiktas ne ankščiau kaip po 12 (dvylikos mėnesių) nuo Patalpų įrengimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki Nuomos Termino pabaigos; 

6.3.3. jeigu Nuomininko pasirinktame mokėjimo plane (jo aprašyme) yra numatytas minimalus Nuomos Terminas, pranešimas apie pageidavimą pasinaudoti Pirmumo Teise gali būti pateiktas ne ankščiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams ir ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki Nuomos Termino pabaigos;  

6.3.4. kitais atvejais – ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių po Perdavimo Akto sudarymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki Nuomos Termino pabaigos.

6.3.5. jeigu pastatas, kuriame yra Patalpos,  bus atnaujinamas (renovuojamas) ir Nuomininkas šioje Sutartyje nustatytais terminais pageidaus pasinaudoti Pirmumo Teise  nepraėjus 2 metams po statybų užbaigimo akto išdavimo, prie Patalpų Kainos bus pridėtas Pridėtinės vertės mokestis.

6.4. Patalpų pirkimo-pardavimo sutartis su Nuomininku turi būti sudaryta per 3 mėnesius nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos ir tik Nuomininkui pilnai atsiskaičius su Nuomotoju pagal šią Sutartį.

6.5. Nuomininkui raštu nepranešus Nuomotojui apie ketinimą pasinaudoti Pirmumo Teise per šios Sutarties 6.3 punkte nurodytus terminus ir/ar Šalims nesudarius pagrindinės Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties per 3 (tris) mėnesius nuo Nuomininko pranešimo apie pageidavimą pasinaudoti Pirmumo Teise gavimo dienos, arba Nuomininkui atsisakius sudaryti Patalpų pirkimo-pardavimo sutartį, bus laikoma, kad Nuomos sutartis bei Preliminarioji sutartis pasibaigė, Nuomininkas besąlygiškai atsisakė savo Pirmumo Teisės ir Nuomotojas turės teisę perleisti Patalpas ar jų dalį bet kuriems tretiesiems asmenims.

6.6. Šalys susitaria, kad Nuomininkui pasinaudojus Pirmumo teise, Nuomininko faktiškai sumokėta Nuomos Mokesčio Papildoma dalis bus įskaitoma į dalį Patalpų kainos sudarant pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys aiškiai susitaria, kad Pirkėjo sukaupta suma negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) Patalpų kainos ir Nuomininkui šią sumą sukaupus Nuomos Mokesčio Papildoma dalis nebemokama.

7. Mokėjimai 

7.1.Nuomos Mokestis, Komunaliniai Mokesčiai, taip pat visi kiti Sutartyje numatyti mokėjimai pradedami skaičiuoti ir Nuomininko pareiga juos mokėti atsiranda nuo Pradžios Dienos. Nurodyti mokėjimai turi būti mokami iki vėliausios iš šių dienų:

7.1.1. Pabaigos Dienos; 

7.1.2. Patalpų ir kitų Daiktų, kuriuos Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojui pasibaigus Sutarčiai, grąžinimo Nuomotojui pagal Grąžinimo Aktą dienos;

7.1.3. Pilno atsiskaitymo už Patalpas pagal sudarytą Patalpų pirkimo-pardavimo sutartį dienos.

7.2. Šalys aiškiai susitaria, kad savalaikis ir tinkamas bet kokio pobūdžio mokėjimų pagal šią Sutartį atlikimas Nuomotojui turi esminę reikšmę.

7.3. Nuomos Mokestį Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui iki kiekvieno mėnesio šeštos kalendorinės dienos už einamąjį mėnesį, nepriklausomai nuo to ar Nuomininkas gavo iš Nuomotojo sąskaitą. Avansu Nuomos mokestis gali būti mokamas už laikotarpį, ne ilgesni kaip 1 (vienas) mėnuo.

7.4. Nuomos Mokestį Nuomininkas moka į Specialiosios Dalies 2.1.3 punkte nurodytą sąskaitą.

7.5. Komunaliniai Mokesčiai yra nustatomi ir turi būti mokami už Patalpose suvartotą elektros energiją, vandenį, taip pat Patalpų šildymą, nuotekų šalinimą iš Patalpų, Patalpų administravimo ir kitas Patalpose faktiškai suteiktas paslaugas (Komunalinės Paslaugos). Nuomininkas papildomai moka už Komunalines Paslaugas, teikiamas Patalpoms. Už Komunalines Paslaugas Nuomininkas moka už ataskaitinį mėnesį, pagal Nuomotojo arba atitinkamo paslaugų tiekėjo pateiktą sąskaitą. 

7.6. Šalys susitaria, kad Nuomininkas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pradžios dienos, privalo kreiptis į Komunalines paslaugas teikiančius subjektus dėl atitinkamų sutarčių sudarymo savo vardu. Atitinkamos sutartys su Komunalines ir kitas paslaugas teikiančiais subjektais yra sudaromos šios Sutarties pagrindu ir jokie papildomi dokumentai šios pareigos patvirtinimui Nuomininkui nėra išduodami. Šalys susitaria, kad Nuomininkas, neįvykdęs šiame punkte numatytos prievolės, privalės atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius ir bus laikomas iš esmės pažeidusiu šią Sutartį.   

7.7. Už Komunalines paslaugas Nuomininkas apmoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos, bet ne vėliau kaip paskutinę sąskaitoje nurodytą jos apmokėjimo dieną.

7.8. Nuomininkas privalo apmokėti (kompensuoti) visas kitas su Patalpomis susijusias Nuomotojo išlaidas, kurias jis patiria kaip Patalpų savininkas, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias investicijas į Patalpų, Pastato ar jo atitinkamų dalių atnaujinimą, remontą, įrengimą ir pan. Šios išlaidos kompensuojamos Nuomotojo vienašališku sprendimu ir pasirinkimu padidinus Nuomos Mokestį, nekompensuota išlaidų suma padidinus Patalpų įgijimo kainą arba pateikus Nuomininkui sąskaitą dėl atitinkamos sumos sumokėjimo.

7.9. Šalys susitaria, kad Nuomos Mokestis taip pat vienašališkai Nuomotojo gali būti padidintas, informavus Nuomininką prieš 10 (dešimt) darbo dienų, siekiant kompensuoti jo išlaidas, susijusias su valstybei mokamais mokesčiais, kurie skaičiuojami Patalpoms ar yra su jomis tiesiogiai susiję (pvz.: žemės, nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės ir panašūs mokesčiai) bei Euribor tarpbankinių palūkanų normai viršijus 1 proc. ribą.

7.10. Nuomininkui vėluojant mokėti Nuomos mokestį ar kitus mokėjimus pagal Sutartį, Nuomininkas privalo mokėti 0,06 proc. (šešių dešimtųjų procentų) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo vėluojamos apmokėti sumos. Jeigu Nuomininkas vėluoja sumokėti Nuomos mokestį ir kitus mokėjimus pagal Sutartį ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, tuomet Nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,12 proc. (dvylikos šimtųjų procentų) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną, skaičiuojamus nuo vėluojamos apmokėti sumos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo tinkamo prievolės įvykdymo.

7.11. Nuomininkui vėluojant mokėti Nuomos mokestį ar kitus mokėjimus pagal Sutartį, jeigu dėl to Nuomininkui buvo pateiktas bet kokio pobūdžio teisinis reikalavimas, pretenzija, priminimas ir/ar kitas pranešimas, Nuomininkas įsipareigoja papildomai mokėti Nuomotojui 50 Eur dydžio skolos administravimo mokestį, kurio sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo tinkamo prievolės įvykdymo ir kuris skaičiuojamas kiekvieno naujo vėlavimo atveju.

7.12. Nepažeidžiant kitose Sutarties nuostatose numatytų Nuomotojo teisių, tuo atveju, jei  Nuomininkas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų vėluoja sumokėti Nuomotojui bet kuriuos Sutartyje numatytus mokėjimus ir nepadengia viso susidariusio įsiskolinimo (įskaitant mokėtinas netesybas)  per 7 (septynias) dienas nuo atitinkamo Nuomotojo pareikalavimo dienos (arba per ilgesnį terminą, jei toks yra nurodytas Nuomotojo pareikalavime), Nuomotojas įgyja teisę, be kita ko, nutraukti bet kokių Komunalinių Paslaugų ir/ar kitų paslaugų (elektros energijos, šildymo ir pan.) teikimą į Patalpas ir/ar Nuomininkui. Nuomotojui nutraukus komunalinių ir/ar kitų paslaugų teikimą į Patalpas ir/ar Nuomininkui šiame punkte numatytais atvejais, Nuomotojas neprivalo atlyginti Nuomininkui jokių nuostolių ar išlaidų, kuriuos šis patyrė dėl komunalinių ir/ar kitų paslaugų teikimo nutraukimo, atnaujinimo ir pan.

8. Patalpų perdavimas ir grąžinimas 

8.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Patalpas Nuomininkui Leistinam Naudojimui, o Nuomininkas įsipareigoja priimti Patalpas iš Nuomotojo per Perdavimo Terminą su sąlyga, kad (i) Patalpos nuosavybės teise priklauso Nuomotojui ir (ii) Nuomininkas yra sumokėjęs Nuomotojui visą Depozitą.

8.2. Patalpų perdavimas Nuomininkui pažymimas abiejų Šalių pasirašomu Perdavimo Aktu.

8.3.  Nuomotojas turi teisę atsisakyti pasirašyti Perdavimo Aktą, iki tol, kol Nuomininkas nėra sumokėjęs viso Depozito. Jeigu Perdavimo Aktas nėra sudaromas per Perdavimo Terminą dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių, laikoma, kad Perdavimo Aktas nėra sudarytas dėl Nuomininko kaltės.

8.4. Nuomininkas gali atsisakyti priimti Patalpas ir pasirašyti Perdavimo Aktą tik tuo atveju, jeigu yra nustatomi esminiai Patalpų trūkumai, dėl kurių Nuomininkas negali naudoti Patalpų Leistinam Naudojimui ir tokie trūkumai nebuvo ir/ar negalėjo būti žinomi Nuomininkui atliekant Patalpų patikrinimą, kaip numatyta šios Sutarties 4.3 punkte.

8.5.  Jeigu Nuomininkas atsisako priimti Patalpas Bendrųjų Sąlygų 8.4 punkte numatytu pagrindu, Šalys įsipareigoja nedelsiant užfiksuoti nustatytus esminius Patalpų trūkumus Patalpų defektų akte, kuris, pasirašytas abiejų Šalių, tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Nuomotojas privalo pašalinti minėtame Patalpų defektų akte užfiksuotus esminius Patalpų trūkumus per protingą terminą ir, juos pašalinęs, informuoti apie tai Nuomininką. Nuomotojui pašalinus minėtus trūkumus, Patalpos turi būti perduodamos Nuomininkui pagal Perdavimo Aktą, kurį Šalys privalo sudaryti Nuomotojo pranešime apie trūkumų pašalinimą nurodytu laiku ir vietoje. Pastaruoju atveju, Perdavimo Akto pasirašymui Nuomininkui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 2 (dviejų) darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo Nuomotojo pranešimo apie Patalpų trūkumų pašalinimą gavimo dienos.

8.6. Šalių sudarytas Perdavimo Aktas reiškia ir besąlygiškai patvirtina, kad (i) Nuomininkas tinkamai apžiūrėjo Patalpas iki Perdavimo Akto sudarymo, (ii) Patalpos visais atžvilgiais atitinka Nuomininko reikalavimus ir Sutarties sąlygas, įskaitant mokėtiną Nuomos Mokestį, bei (iii) Nuomininkas neturi Nuomotojui jokių pretenzijų dėl Patalpų būklės, kokybės, įrengimo lygio, išplanavimo ir/ar kitokių Patalpų charakteristikų.

8.7. Jeigu, nesant Nuomotojo kaltės, Nuomininkas ilgiau kaip 3 (tris) dienas, skaičiuojamas nuo Perdavimo Termino pabaigos, nesudaro su Nuomotoju Perdavimo Akto (nepriima Patalpų nuomai) ar jį sudaro su išlygomis, tai neatleidžia Nuomininko nuo pareigos šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais mokėti Nuomos ir kitus mokesčius, nepriklausomai nuo to, ar Patalpos faktiškai Nuomininko yra naudojamos, ar ne.

8.8. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Pabaigos Dienos atlaisvinti Patalpas nuo visų Nuomininkui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančių daiktų bei perduoti (grąžinti) Nuomotojui sutvarkytas, švarias Patalpas pagal abiejų Šalių pasirašomą Grąžinimo Aktą. Jeigu Šalys Grąžinimo Akte nesusitaria kitaip, Nuomininkas privalo mokėti Nuomos Mokestį ir Komunalinius Mokesčius iki Patalpų grąžinimo Nuomotojui.

8.9. Nuomotojui grąžinamos Patalpos turi būti tokios pat būklės, kokios Patalpos buvo perduotos Nuomininkui pagal Perdavimo Aktą, atsižvelgiant į normalų Patalpų nusidėvėjimą, ir, jeigu Šalys nesusitarė kitaip, su visais Nuomininko darbais (jų rezultatais), kurie negali būti atskirti be žalos Patalpoms ir nebloginant jų būklės.

8.10. Patalpų grąžinimo dieną atliekamas bendras Patalpų patikrinimas, kad būtų nustatyti taisytini defektai ir pasirašytas Grąžinimo Aktas. Patalpų patikrinimo metu jos turi būti iškraustytos ir švarios. Nuomininkas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų kompensuoti Nuomotojui visas Nuomotojo patirtas ir dokumentais pagrįstas defektų ištaisymo išlaidas.

8.11. Jeigu Nuomininkas vėluoja ar atsisako grąžinti Patalpas Nuomotojui (sudaryti su Nuomotoju Grąžinimo Aktą) papildomai prie Nuomos Mokesčio ir kitų Sutartyje numatytų mokėjimų Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui 1/5 (vienos penktosios) Nuomos Mokesčio dydžio netesybas už kiekvieną grąžinti Patalpas pavėluotą dieną, taip pat atlyginti visus dėl Patalpų negrąžinimo (ar pavėluoto grąžinimo) patirtus Nuomotojo nuostolius, kurių nepadengia aukščiau nurodytos netesybos, kurios Šalių susitarimu laikomos minimaliais, teisingais, sąžiningais, protingais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Nuomotojo nuostoliais dėl vėlavimo grąžinti Patalpas.

8.12. Nuomininkui vėluojant grąžinti Patalpas, Nuomotojas turi teisę be jokio išankstinio įspėjimo bet kada įeiti į Patalpas, pašalinti visus jose esančius daiktus (įskaitant Nuomininkui ir/ar tretiesiems asmenimis priklausančius daiktus), pakeisti Patalpų spynas, išjungti Patalpose elektrą, nutraukti vandens, šildymo ir/ar visų ir bet kokių kitų paslaugų tiekimą į Patalpas, neleisti Nuomininkui ir/ar bet kuriems tretiesiems asmenims patekti ir naudotis Patalpomis, užplombuoti/užblokuoti įėjimą į Patalpas, taip pat kitaip savo nuožiūra laisvai naudoti ir valdyti Patalpas bei jomis disponuoti. Atlikdamas šiame punkte nurodytus veiksmus, Nuomotojas gali (tačiau neprivalo) naudotis antstolio paslaugomis (faktų/veiksmų fiksavimu ar pan.).

9. Atsakomybė

9.1. Nuomotojas nėra atsakingas už:

9.1.1. laikinus naudojimosi Patalpomis ribojimus dėl avarijų, sutrikimų Patalpose ir/ar Pastate, juose įrengtose ar juos aptarnaujančiose inžinerinėse sistemose, taip pat dėl valstybės ir/ar savivaldybės institucijų nustatytų draudimų ar kitų priežasčių, kurios nepriklauso nuo Nuomotojo valios;

9.1.2. už tinkamą komunalinių ir kitų paslaugų tiekimą į Patalpas, išskyrus atvejus, kai tokių paslaugų teikimas yra nutraukiamas arba tokios paslaugos yra netinkamai teikiamos išimtinai dėl Nuomotojo kaltės ir nesant jo teisės nutraukti šių paslaugų teikimą;

9.1.3. Patalpose ar Pastate esančio Nuomininkui priklausančio turto praradimą, sunaikinimą ar sugadinimą, jei tai įvyko ne dėl Nuomotojo kaltės;

9.1.4. bet kokius Patalpų defektus, kuriuos Nuomininkas galėjo ir/ar turėjo pastebėti atlikdamas Patalpų patikrinimą prieš Nuomotojui įgyjant Patalpų nuosavybės teisę ar kurie atsirado Nuomininkui naudojantis Patalpomis.

9.2. Nuomotojas turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, jeigu Nuomininkas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

10. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Pabaigos Dienos.

10.2. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, t.y. Šalys aiškiai susitaria, kad kita forma sudaryti susitarimai yra niekiniai ir negalioja.

10.3. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutartyje numatytos esminės Sutarties sąlygos (Nuomos Terminas, Nuomos Mokestis, Sutarties nutraukimo sąlygos), o taip pat Sutarties Bendrosios Dalies  4.6, 10.3, 12.2, 12.6 punktai Nuomotojo kreditoriaus reikalavimu gali būti keičiami tik su jo išankstiniu raštišku sutikimu, išskyrus Sutarties Bendrosios Dalies 7.8 ir 7.9 punktuose nurodytus atvejus.

10.4. Nuomotojas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti šią Sutartį prieš pasibaigiant Nuomos Terminui, įspėjus Nuomininką prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

10.4.1. jeigu Nuomininkas naudojasi Patalpomis ne pagal Sutartį ir/ar Leistiną Naudojimą;

10.4.2. jeigu Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina Daiktų ir/ar Patalpų būklę;

10.4.3. Nuomininkas ilgiau nei  1 (vieną) mėnesį vėluoja sumokėti Nuomos Mokestį ir/ar kitus Sutartyje numatytus mokėjimus arba pažeidžia šių mokesčių mokėjimo terminus 3 kartus per kalendorinius metus;

10.4.4. Nuomininkas nepagrįstai atsisako pasirašyti su Nuomotoju Perdavimo Aktą ar jo nepasirašo ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Perdavimo Termino pabaigos;

10.4.5. Nuomininkas nepagrįstai, t.y. nesant tam pakankamo teisinio ar faktinio pagrindo, atsisako pasirašyti Nuomotojo siūlomus Sutarties pakeitimus ar jų nepasirašo ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo pateikimo dienos;

10.4.6. Nuomininkas laiku nesumoka Depozito;

10.4.7. Nuomininkas nedaro Patalpų remonto, kurį jis privalo daryti pagal Sutarties nuostatas;

10.4.8. Nuomininkas kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį, Nuomotojo teises ir teisėtus interesus;

10.4.9. Nuomininkui inicijuojamas nemokumo procesas. 

10.5. Nuomotojui nutraukus Sutartį bet kuriuo iš pagrindų, nurodytų Bendrosios Dalies 10.4 punkte, laikoma, kad Sutartis nutraukta dėl Nuomininko kaltės.

10.6. Nuomotojui nutraukus Sutartį bet kuriuo iš Bendrosios Dalies 10.4 punkte numatytų pagrindų, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui iki Sutarties nutraukimo nesumokėtą Nuomos Mokestį, visus kitus Sutartyje numatytus mokėjimus ir/ar baudas, taip pat atlyginti visus nuostolius (žalą), kuriuos Nuomotojas patyrė dėl Sutarties nutraukimo ir kurių negalima padengti iš Depozito ar Nuomininko sumokėto Nuomos Mokesčio Papildomos dalies. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas pasirenka mokėjimo planą, kuriame Patalpų išpirkimui yra taikomi papildomi mokesčiai (indeksacija) ir Sutartis nutraukiama bet kuriuo iš Bendrosios Dalies 10.4 punkte numatytų pagrindų, Nuomininkas sumoka iki einamųjų Nuomos metų galo likusią sumokėti Nuomos Mokesčio Pagrindinę dalį bei papildomai moka 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Patalpų (Turto) Kainos.

10.7. Nuomininkas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti šią Sutartį prieš pasibaigiant Nuomos Terminui, įspėjus Nuomotoją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

10.7.1. Patalpos dėl aplinkybių už kurias Nuomininkas nėra atsakingas, pasidaro nebetinkamos naudoti;

10.7.2. Nuomotojas nepagrįstai atsisako pasirašyti su Nuomininku Perdavimo Aktą ar jo nepasirašo ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Perdavimo Termino pabaigos.

10.8. Nuomininkui nutraukus Sutartį bet kuriuo iš Bendrosios Dalies 10.7 punkte numatytų atvejų, Nuomotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo grąžinti Nuomininkui nepanaudotą Depozitą, Nuomos mokesčio Papildomą dalį bei Avansą, sumokėtą pagal Preliminariąją sutartį. 

10.9. Šalys aiškiai susitaria, kad konkrečios prievolės įvykdymas per pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodytą 10 dienų terminą, neįpareigoja Šalies atšaukti sprendimą nutraukti Sutartį ir šio sprendimo savaime nepanaikina. 

11. Nuomininko užtikrinimas

11.1. Nuomininko įsipareigojimų Nuomotojui pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo tikslais, Nuomininkas įsipareigoja per Specialiojoje Dalyje numatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki  notarinės Patalpų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, sumokėti Nuomotojui Depozitą. Jeigu Nuomininkas vėluoja sumokėti Depozitą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir, be kita ko, Nuomotojas įgyja teisę nutraukti Sutartį pagal Bendrosios Dalies 10.4.6 punktą.

11.2. Šalys susitaria, kad nuo Depozito sumokėjimo momento, Depozitas yra laikomas įkeistu Nuomotojo naudai, siekiant užtikrinti Nuomininko įsipareigojimų Nuomotojui pagal Sutartį tinkamą vykdymą. Šiame punkte numatytas Depozito įkeitimas galioja iki Depozito grąžinimo Nuomininkui arba Depozito panaudojimo Bendrosios Dalies 11.3 ir 11.4 punktuose nustatyta tvarka.

11.3. Jeigu Nuomininkas nevykdo ar vėluoja įvykdyti bet kokį įsipareigojimą Nuomotojui, įskaitant pareigą sumokėti Nuomos Mokestį, netesybas ir/ar bet kuriuos kitus mokėjimus pagal Sutartį, taip pat kitais Teisiniuose Reikalavimuose numatytais atvejais Nuomotojas (kaip kreditorius) įgyja teisę nukreipti susidariusio Nuomininko įsiskolinimo išieškojimą į Depozitą. Šalys aiškiai susitaria, kad Nuomotojui pradėjus išieškojimą iš Depozito, bus laikoma, kad Depozitas yra perleistas Nuomotojo nuosavybėn, ir Nuomotojas turi teisę panaudoti Depozitą Sutartyje nustatyta tvarka. 

11.4. Nuomotojas, vykdydamas išieškojimą iš Depozito, turi teisę savo nuožiūra padengti iš Depozito visus ir bet kokius neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus Nuomininko finansinius įsipareigojimus Nuomotojui pagal šią Sutartį, įskaitant pareigą sumokėti Nuomos Mokestį, Komunalinius Mokesčius ir netesybas, pareigą atlyginti Nuomotojui dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius, taip pat sumokėti visus kitus mokėjimus pagal Sutartį.

11.5. Nuomotojui padengus Nuomininko įsiskolinimą iš Depozito, Nuomininkas privalo per 5 (penkias) dienas sumokėti Nuomotojui trūkstamą Depozito dalį (o nepanaudota Depozito dalis lieka įkeista Nuomotojui). Jeigu Nuomininkas šios pareigos neįvykdo, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir, be kita ko, Nuomotojas įgyja teisę nutraukti Sutartį pagal Bendrosios Dalies 10.4.6 punktą.

11.6. Pasibaigus Sutarčiai ir Nuomininkui tinkamai įvykdžius visus Sutartyje numatytus ar iš jos kylančius įsipareigojimus, nepanaudotas Depozitas (jo atitinkama nepanaudota dalis) turi būti grąžinamas Nuomininkui per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų Nuomininko įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.

11.7. Nuomotojas nemoka Nuomininkui jokių palūkanų, kompensacijų ar kitokių mokėjimų už Depozitą.

12. Kitos nuostatos

12.1. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šios Sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. 

12.2. Nuomininkas, pasirašydamas šią Sutartį, duoda savo rašytinį sutikimą, kad būtų tvarkomi Nuomotojo turimi Nuomininko asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir kiti su Sutarties vykdymu susiję Nuomininko asmens duomenys), taip pat Sutarties vykdymo, Nuomininko mokumo patikrinimo, kitu objektyviai būtinu tikslu šiuos duomenis perduoti Nuomotojo motininėms, dukterinėms, seserinėms ar kitaip susijusioms bendrovėms bei fiziniams ar juridiniams asmenims, teikiantiems Nuomotojui atitinkamas paslaugas (ar jų pasitelktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, teikiantiems atitinkamas paslaugas). Nuomininkas yra informuotas ir sutinka, kad Nuomotojo turimi Nuomininko asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir kiti su Sutarties vykdymu susiję Nuomininko asmens duomenys) bei pasirašytos Sutarties kopija būtų  pateikta Nuomotojo kreditoriui, su tikslu žinoti, kas yra Patalpų valdytojas ir naudotojas. Šie asmens duomenys bus tvarkomi iš Sutarties kylančių teisinių pareigų įgyvendinimo laikotarpiu bei tvarkymas bus atliekamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir trečiajai valstybei ar kitam duomenų gavėjui jie bus perduodami tik Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais. Detalesnė informacija, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais įstatymais, teikiama kreipiantis į Nuomotoją Sutartyje nurodytu el. pašto adresu. 

12.3. Bet koks ginčas kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, kuris per 14 (keturiolika) dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl šios Sutarties įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Nuomotojo buveinę.

12.4. Šiai Sutarčiai yra taikomi ir ji turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

12.5. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti pateikiami raštu ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai Specialiojoje Dalyje nurodytais adresais. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų adreso, telefonų ar kitų kontaktinių duomenų  pasikeitimą prieš jiems pasikeičiant. Jeigu nėra galimybės informuoti kitą Šalį prieš šiems duomenims pasikeičiant, Šalys įsipareigoja tai padaryti kaip įmanoma greičiau po jų pasikeitimo. 

12.6. Nuomininkui yra išaiškinta ir jis su tuo besąlygiškai sutinka, kad Sutartis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pradžios dienos bus įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

12.7. Pasibaigus Sutarčiai Nuomotojas turi teisę vienasmeniškai, be jokio papildomo Nuomininko sutikimo ar kitokio Nuomininko valios išreiškimo išregistruoti šią Sutartį iš Nekilnojamojo turto registro ir visų kitų viešųjų registrų, kuriuose Sutartis buvo registruota.

Nuomininkas, pasirašydamas Nuomos sutarties Specialiąją Dalį, patvirtina ir garantuoja, kad Sutartį yra pilnai ir įdėmiai perskaitęs, Sutarties turinys jam yra visiškai aiškus, skaidrus ir atitinka jo tikrąją valią bei ketinimus, Sutartis yra sudaryta laisva valia, nesant jokio spaudimo ar privertimo sudaryti Sutartį, visos Sutarties nuostatos buvo individualiai aptartos, Nuomininkui buvo sudarytos galimybės derėtis ir siūlyti keisti Sutarties sąlygas taip, kad jos atitiktų Nuomininko tikrąją valią, reikalavimus ir pasiūlymus, todėl jos nėra ir ateityje nebus laikomos standartinėmis Sutarties sąlygomis prie kurių Nuomininkas prisijungė. Nuomininkas patvirtina ir garantuoja, kad Sutartyje numatytos sankcijos ir kitos pasekmės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra pagrįstos, protingos ir teisingos bei nustatytos atsižvelgiant į Sutarties dalyką, tikslus, Šalių sutartinius įsipareigojimus ir įsipareigojimus tretiesiems asmenims bei kitas svarbias aplinkybes, nėra jokių priežasčių dėl kurių Sutartis ar atskiros jos nuostatos galėtų būti panaikintos, pripažintos niekinėmis, negaliojančiomis ar neteisėtomis ir kad Šalys sudarė Sutartį Specialiojoje Dalyje nurodytą dieną.